Menu

درباره ما

ناب، سامانه ای جهت تقویت فرایند تصمیم گیری در نظام سلامت کشور می باشد. این سامانه در قالب 5 بخش اصلی با هدف تقویت فرایند تصمیم گیری طراحی شده است. هر کدام از بخش های سامانه ناب، قابلیت استفاده در تعامل با سایر قسمت های سامانه و یا به تنهایی را بسته به نیاز دارا می باشد.

1- بخش اطلاعات سلامت که بانک جامعی از اطلاعات سلامت است.

2- بخش شبکه خبرگان سلامت که با هدف شبکه سازی خبرگان در حوزه های مختلف سلامت طراحی شده است.

3-بخش یادگیری از تجربه که با هدف گردآوری و ثبت تجارب در سطوح مختلف نظام سلامت طراحی شده است.

4- بخش تصمیم گیری مبتنی بر شواهد و مرور نظام مند که با هدف تالیف و گردآوری مجموعه مستندات تصمیم گیری مبتنی بر شواهد طراحی شده است.

5- بخش واژه شناسی ناب که با هدف رسيدن به توافق و اجماع بر سر مفاهيم به كار رفته در اسناد و حوزه های مهم نظام سلامت طراحی شده است.قابلیت های بخش تصمیم گیری مبتنی بر شواهد

1- انجام مطالعات مرور نظام مند بنا به درخواست و پاسخ به نیازهای مدیران نظام سلامت

2- گردآوری مطالعات مرور نظام مند در حوزه های مختلف نظام سلامت

3- ارسال خلاصه ای از یافته های مطالعات مرور نظام مند برای گروه های مخاطب

4- ایجاد بانک عناوین اولویت های پژوهشی مرور نظام مند حوزه نظام سلامت

5- تشکیل شبکه تحقیقاتی مرور نظام مند در حوزه نظام سلامت با استفاده از قابلیت های موجود کشوری

 

 

أعلم النّاس من جمع علم النّاس إلى علمه؛

دانشمندتر از همه مردم كسى است كه دانش ديگران را

به دانش خود بيفزايد

 

 

قابلیت های بخش تصمیم گیری مبتنی بر شواهد

1- انجام مطالعات مرور نظام مند بنا به درخواست و پاسخ به نیازهای مدیران نظام سلامت

استفاده از شواهد در تصميم گيري ها، از بديهيات و ملزومات تصميم گيري درست به شمار مي رود و این نیاز به خصوص در نظام پیچیده سلامت جدی تر می باشد. مدیران حوزه های مختلف نظام سلامت می توانند بر اساس نیاز تشخیص داده شده، عناوین پژوهشی را برای انجام مرور نظام مند در این سامانه ثبت نمایند. این عناوین در اختیار شبکه مرور نظام مند حوزه نظام سلامت و سایر پژوهشگران علاقمند قرار خواهد گرفت.

 

2- گردآوری مطالعات مرور نظام مند در حوزه های مختلف نظام سلامت

مطالعات مرور نظام مند انجام شده در حوزه نظام سلامت حاوی اطلاعات ارزشمندی برای تصمیم گیرندگان می باشند. این سامانه سعی دارد مطالعات مناسب مرور نظام مند را جمع آوری، دسته بندی و با فرمت مشخص جهت استفاده ثبت نمایند.

3- ارسال خلاصه ای از یافته های مطالعات مرور نظام مند برای گروه های مخاطب

انتقال اطلاعات مناسب به تصمیم گیرندگان مرحله مهمی در ترجمان دانش می باشد.  اطلاعات تولید شده یا جمع آوری شده در این سامانه از طریق کانال های مناسب برای تصمیم گیرندگان مربوطه ارسال خواهد شد.

4- ایجاد بانک عناوین اولویت های پژوهشی مرور نظام مند حوزه نظام سلامت

عناوین اعلام شده توسط تصمیم گیرندگان یا خبرگان حوزه نظام سلامت در این سامانه ثبت و بصورت بانک عناوین اولویت های پژوهشی مرور نظام ند در اختیار علاقمندان قرار خواهد گرفت.

5- تشکیل شبکه تحقیقاتی مرور نظام مند در حوزه نظام سلامت با استفاده از قابلیت های موجود کشوری

انجام مرور نظام مند در حوزه نظام سلامت نیازمند تشکیل تیم های پژوهشی از سراسر کشور و توانمندسازی این تیم ها می باشد. در این خصوص دانشکده ها و مراکز مربوطه نقش مهمی داشته و از پتانسیل های موجود در آنها در جهت تشکیل شبکه کشوری تحقیقات مرور نظام ند در حوزه نظام سلامت استفاده خواهد شد.  


دات نت نیوک فارسی